„Dnia 16 maja 1912 r. odbył się 25 letni Jubileusz naszej Kasy. Przybyło masę ludzi i delegatów z różnych organizacyj. Wygłoszono wiele mów, przemawiał między innymi i Józef Sułowski dziękując Zarządowi i Radzie Nadzorczej za sumienną i owocną pracę dla dobra ludu.
Na początku Zgromadzenia odśpiewał chór mieszany złożony z miejscowych dziewcząt i mężczyzn pod kierunkiem Ignacego Boczara organisty tutejszego. Odśpiewano na początku po łacinie "Venikreator", a na końcu zgromadzenia „Boże, coś Polskę” po czem goście, Zarząd w ogóle i chór gromadzili się do lokalu Kasy, gdzie przyjęto ich przekąską i napitkiem z daru i kosztem p. Stanisława Konopki, który na przyjęcie ofiarował z własnej kieszeni 50 koron.
Z dniem tym zakończył swój krótki żywot chór, bo ksiądz proboszcz mogilański Piotrowski zabronił organiście zajmować się kształceniem śpiewu, a to dla tego, że stara pani ze dworu Lachowiczowa wpłynęła na księdza, aby zabronił śpiewu, bo jej to nie do smaku. Biedny ksiądz, jeżeli gotów ulec babie, a Bogu czci odmówić.”
Fragment relacji o występie chóru z Kroniki Walentego Krawczyka, mieszkańca Mogilan – pierwszy udokumentowany publiczny występ.
16 maja 2017 r. minęło 105 lat od pierwszego udokumentowanego występu chóru w Mogilanach. Dzisiaj tradycję tego chóru kontynuuje Chór „Mogilanum” pod batutą Marka Litwy.
Członkowie chóru spotykają się dwa razy w tygodniu, są w różnym wieku, pochodzą z terenu gminy Mogilany, łączy ich jedno – pasja śpiewu, która jest dla nich radością pośród codziennych trosk i sposobem na czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej. 13 sopranów, 5 altów, 5 tenorów, 6 basów, to aktualny skład Chóru Mieszanego „Mogilanum”. Od 2012 roku dyrygentem chóru jest Marek Litwa, organista w kościele św. Bartłomieja w Mogilanach, absolwent AM w Krakowie (studiował dyrygenturę chóralną i organy), wieloletni artysta-śpiewak w Chórze Polskiego Radia w Krakowie.

Mogilanum jest najstarszym w naszej gminie zespołem, działającym prawie nieprzerwanie od początku XX w. W repertuarze chóru znajdują się pieśni religijne, patriotyczne i okolicznościowe, śpiewane w języku polskim, łacińskim, ukraińskim, macedońskim, żydowskim. Wizytówkę parafii i gminy zobaczyć można na wszelkich religijnych i gminnych uroczystościach. Chór uświetnia m.in. oprawą muzyczną uroczystości ku czci Świętej Rity we Włosani, obchody 11 Listopada, uczestniczy w „Mogilańskiej Majówce”. Przez dziesięciolecia działalności czynnie współuczestniczy w tworzeniu życia religijnego i społecznego w naszej gminie.

Mogilanum usłyszeć można przede wszystkim w kościele św. Bartłomieja w Mogilanach, gdzie uświetnia oprawą muzyczną msze św. w czasie świąt religijnych, ale także msze ślubne i pogrzebowe.